PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

PromKOPOP

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike v letih 2015 in 2016 izvaja promocijske aktivnosti naravovarstvenih operacij kmetijsko-okoljskih in kmetijsko-podnebnih plačil (KOPOP), ki so sofinancirane iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 http://www.program-podezelja.si/sl/ .Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm (EKSRP). 

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE KMETOV V NARAVOVARSTVENE OPERACIJE KOPOP

V okviru promocijskih aktivnosti naravovarstvenih operacij KOPOP, ki so eden od ukrepov aktualnega Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, ZRSVN na devetih ciljnih območjih Natura 2000: Drava, Dravinja, Goričko, Ličenca, Ljubljansko barje, Mura, Šentjernejsko polje, Planinsko polje, Volčeke izvaja ozaveščevalno – promocijske aktivnosti za kmete s katerimi želimo kmete seznaniti z osnovnimi informacijami, zakaj je posamezno naravovarstveno operacijo KOPOP potrebno in smiselno izvajati, ter kakšne so možnosti in obveznosti kmeta, če se odloči za njihovo izvajanje. Del aktivnosti je namenjen tudi krepitvi sodelovanja z javno službo kmetijskega svetovanja (JSKS) pri Kmetijsko gozdarski Zbornici Slovenije.

Termin: Promocijske in ozaveščevalne aktivnosti naravovarstvenih operacij KOPOP se izvajajo v času dveh subvencijskih kampanij t.j. od 19.12.2014 – 28.2.2016.

Cilji in namen: Natura 2000 je evropsko omrežje območij, na katerih mora vsaka država članica zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti t.i. kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Slovenija je že v obdobju 2007–2013 sprejela odločitev, da bo ugodno stanje vrst in habitatnih tipov, vezanih na kmetijska zemljišča zasledovala preko izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov (KOP), ki so bili del Programa razvoja podeželja 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013). Ker je tudi v obdobju 2014–2020 zasledovanje oziroma doseganje teh ciljev predvideno preko izvajanja ukrepa KOPOP je potrebno okrepiti aktivnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu razumevanju teh ukrepov in posledično doseganju varstvenih ciljev in sicer z:
- izobraževanjem in ozaveščanjem kmetijskih svetovalcev o vsebinah varstva narave
- izobraževanjem, komuniciranjem, informiranjem in poglobljenim sodelovanjem s kmeti, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Natura 2000 (t.i. ciljni kmetje).

Izvajanje dodatnih promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti bo pripomogla, da bodo doseženi naslednji cilji:
- Boljša izobraženost in ozaveščenost kmetijskih svetovalcev o vsebinah s področja ohranjanja narave, zahtevah KOPOP, ki pomagajo ohranjati ugodno stanje vrst in habitatnih tipov, Naturi 2000,…
- Boljša ozaveščenost in razumevanje vsebin varstva narave pri kmetih, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Natura 2000.
- Boljša pripravljenost kmetov na vpis naravovarstvenih zahtev v okviru KOPOP v letu 2015 in 2016.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti območjem, kjer je ohranjenost vrst in habitatnih tipov slaba oz. neugodna. Na teh območjih je potrebno še posebej okrepiti znanje iz teh vsebin tako kmetijskih svetovalcev kot tudi kmetov ter še okrepiti komunikacijo z obema ključnima skupinama. Analiza je pokazala, da je prednostno potreba obravnavati devet (9) problematičnih območij Natura 2000, kjer je ohranjenost vrst in habitatov posebej neugodna oz. kritična.

Izvedba javnega naročila: Izvedba promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti na devetih ciljnih območjih Natura 2000 z naslovom »Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020« predvideva naslednje aktivnosti:
- Usposabljanje kmetijskih svetovalcev na vsakem od osmih KGZS Zavodih
- Priprava navodil s praktičnimi nasveti, kako svetovati kmetom, da s vključijo v naravovarstvene operacije KOPOP (t.i. Tehnična navodila)
- Priprava in objava štirih (4) prispevkov v tiskanih medijih
- Priprava promocijskih zloženk za predstavitev naravovarstvenih operacij KOPOP (HAB, MET, VTR, STE)
- Oblikovanje t.i. skupine koordinatorjev, ki imajo poglobljeno znanje vsebin varstva narave
- Sodelovanje s kmetijskimi svetovalci, ki ne svetujejo na ciljnih območjih
- Izvedba skupnih srečanj za kmete
- Izvedba individualnih obiskov pri kmetih
- Priprava promocijske brošure za KOPOP operacije, vezane na travnike in krajino
- Priprava Pregleda predlaganih sprememb naravovarstvenih operacij KOPOP, ki bodo začele veljati v letu 2016 ter pregled uspešnosti vključevanja kmetov v naravovarstvene operacije KOPOP v letu 2015 za vsak KGZS Zavod.

Financiranje: Plačnik ima za storitve po pogodbi zagotovljena finančna sredstva v proračunu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2015 in jih bo upošteval pri pripravi finančnih načrtov za leto 2016 na proračunskih postavkah 140021 in 140022.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |