PROJEKTI

PROJEKTI

coop MDD

Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve »Mura-Drava-Danube«


Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava

Akronim: coop MDD
Trajanje projekta: januar 2017 – junij 2019
Vrednost projekta: 2,154,000.00 €

Opis projekta:
Rečna krajina v spodnjem toku Mure, Drave in Donave predstavlja enega najpomembnejših evropskih ekoloških koridorjev. Od leta 1993 si nevladne organizacije in javne ustanove iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije prizadevajo za ohranitev te edinstvene krajine v okviru UNESCO-vega Čezmejnega biosfernega območja »Mura-Drava-Donava« (v nadaljevanj TBR MDD). Pomanjkanje sodelovanja in usklajevanja upravljavskih praks med 12 varovanimi območji v vseh petih državah ogroža ekološko celovitost in povezljivost predvidenega pet-državnega TBR MDD.
Projekt coopMDD bo pripomogel k reševanju tega izziva s pomočjo vzpostavitve strateškega in operativnega okvirja za čezmejno ohranjanje, obnovo in upravljanje rečnega koridorja znotraj TBR MDD.

Projekt zasleduje sledeče cilje:
• Uskladitev upravljavskih praks v varovanih območjih z namenom ohranjanja, renaturacije in omogočanja razvoja dinamičnih rečnih koridorjev znotraj TBR MDD;
• Vzpostavitev učinkovitega sodelovanja deležnikov pri skupnem upravljanju TBR MDD;
• Ozaveščanje deležnikov, lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o edinstvenem pomenu in vrednosti TBR MDD.

Glavni izdelek projekta bo Čezmejni program upravljanja za izboljšanje dinamičnih rečnih koridorjev, ki bo nastal kot rezultat strokovnega dela ter sodelovanja lokalnih in mednarodnih deležnikov. Služil bo kot podlaga pri delovanju 5-državnega ministrskega koordinacijskega odbora, ki je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve TBR MDD.
Projekt bo postavil trdne temelje za dolgoročno delovanje TBR MDD v kontekstu čezmejnega ohranjanja narave. Pripomogel bo k vzpostavitvi največjega varovanega rečnega koridorja v Evropi, ki bo hkrati tudi prvo pentalateralno biosferno območje pod okriljem UNESCO-a na svetu.

Projekt coop MDD sofinancirajo skladi Evropske unije (ERDF, IPA in Danube Transnational Program).
 

Projektni partnerji:

 • World Wide Fund for Nature Austria - WWF Austria (vodilni partner)
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
 • Občina Velika Polana;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije;
 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság;
 • Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije;
 • WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti;
 • Javno Preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin;
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Projekt podpirajo in v njem sodelujejo tudi:

 • Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung I/8, Nationalparks, Natur- und Artenschutz;
 • DANUBEPARKS – Netzwerk der Donau-Schutzgebiete;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije;
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit;
 • Grad Sombor;
 • UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe;
  International Commission for the Protection of the Danube River;
  EuroNatur Stiftung.

 

Projektni letak - v slovenskem jeziku  

 

Spletna stran projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd 

Koordinator projekta na ZRSVN:
Aleksander Koren
Tel: 02 333 13 82
e-pošta: aleksander.koren@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |