PROJEKTI

PROJEKTI

ENJOYHERITAGE

EnjoyHeritage - Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade

Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade

Akronim projekta: ENJOYHERITAGE
Koda projekta: SLO-HR62

Čas trajanja projekta: 1. oktober 2016 – 28. februar 2019

Projekt ENJOYHERITAGE je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Človek, narava in krajina so skupni izzivi prihodnosti, ki jih naslavljamo na obravnavanem čezmejnem območju. Delovanje človeka na naravo se odraža v njegovi želji po napredku, po čim večji storilnosti in dobičku. Posledice teh aktivnosti so podrle ravnotežje v odnosu človeka, ki je naravo s svojim razvojem začel degradirati. Temeljnega pomena za spremembo načina mišljenja in življenja je ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju, ki naj se začne že zelo zgodaj, pri otrocih. V današnjem času je zlasti med mladimi vse manj zanimanja za aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

Naš izziv je odgovoriti na vprašanje, kako mlade privabiti v naravo in jim na privlačen način predstaviti naravno in kulturno dediščino, da bodo znali prepoznati in izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo potenciali posameznih območij ter si na podeželju ustvariti nove priložnosti. Potrebno je najti načine, kako jih pritegniti k aktivnejšemu, bolj zdravemu načinu življenja. Le način, ki bo zavedanje o varovanju naravnih in kulturnih vrednot prenesel na prihodnje rodove, lahko zagotovi dolgoročne učinke in skrb za varovanje naših danosti tudi v prihodnosti.

Namen projekta:
Vzpostaviti organiziran sistem prikaza bogate naravne in kulturne dediščine območja obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu v obliki vodenih interpretacijskih in doživljajskih programov. Z vsebinami želimo vplivati tudi na dvig ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev o varovanju naravnih virov, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju kakovosti življenja in preprečili nadaljnjo degradacijo okolja. Ciljne skupine so predvsem mladi, vzgojno-izobraževalne ustanove, ponudniki in ostali gospodarski subjekti območja, obiskovalci, pohodniki, turisti.

Rezultati projekta:
• analiza stanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine na obravnavanem področju
• skupna strategija z inovativnimi rešitvami za upravljanje obiska znotraj varovanih območij,
• razvito orodje za spremljanje obiska na zavarovanih območjih dediščine za doseganje, varstva in trajnostne rabe naravne dediščine,
• skupni akcijski načrt vključevanja naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
• urejene tematske poti in interpretacijske točke,
• skupna platforma za oblikovanje raznolikih učnih vsebin,
• oblikovani inovativni turistični paketi za različne ciljne skupine,
• mobilna aplikacija za inovativno interpretacijo dediščine,
• skupni promocijski material,
• usposobljeni vodniki za interpretacijo dediščine.

Vodilni partner projekta je Občina Slovenska Bistrica

Partnerji projekta so: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova za upravljanje zavarovanih naravnih vrednot na področju Krapinsko-Zagorske županije.

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletni strani www.enjoyheritage.eu 

Koordinator projekta na ZRSVN
dr. Jurij Gulič
Naslov: Pobreška 20a, 2000 Maribor
Telefon: 02 333 13 74
e-pošta: jurij.gulic@zrsvn.si

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |