PROJEKTI

PROJEKTI

Pilotno območje

Naravovarstveni statusi na pilotnem območju.

Primorsko-notranjska statistična regija šteje 52.538 prebivalcev in se razprostira na 1.456 km2, kar predstavlja 7,2 % površine Slovenije oz. eno izmed manjših regij v Sloveniji. Regija obsega območja šestih občin in sicer: Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Je pretežno ruralna regija z najmanjšo gostoto poseljenosti v državi – 36 preb./km2. 92 % delež kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo travniki in pašniki ter 3 % njiv. Največ kmetijskih gospodarstev se torej ukvarja z rejo živine, povprečna kmetija je velika 11 ha, njiva pa le 0,1 ha. Kmetije v Primorsko-notranjski regiji so predvsem samooskrbne.

Območje regije je z okoljskega vidika dobro ohranjeno: velik del regije (54 %) zavzemajo območja, ki so v mreži Natura 2000. V regiji je največje zavarovano območje Notranjski regijski park, sledi mu v letu 2014 s strani občine Pivka ustanovljen Krajinski parka Pivška presihajoča jezera. Poleg omenjenih območij so v regiji še tri zavarovana območja: Mašun, območje Planinskega polja, Rakova kotlina pri Rakeku. V regiji so tudi ekološko pomembna območja, ki so širša od območji Nature 2000: osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri ter območje Slivnice v občini Cerknica. Poleg tega je na območju regije tudi več naravnih vrednot – točkovnih naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena in jam. V celotni regiji so prisotni veliki jamski sistemi, za katere je značilna visoka biotska raznovrstnost in mnogo endemitskih vrst, kar uvršča regijo med t. i. »vroče točke« biotske raznovrstnosti za podzemni kraški svet.
 
Izmed naravnih virov pilotnega območja so pomembni lesna zaloga in vodni viri. Lesna zaloga velja za najobilnejši in najpomembnejši naravni vir na območju Primorsko-notranjske regije. Poleg lesnih zalog ima regija mnogo vodnih virov, za katere pa velja izrazito nihanje v količini in izdatnosti vode. Prav tako so prisotne velike zaloge pitne vode, ki pa so vezane na kraške vodonosnike, za katere je značilna visoka ranljivost za onesnaženje, saj imajo zelo nizko ali odsotno zmožnost filtriranja in razgradnje onesnaženja
Krovna turistična znamka regije je tržna znamka Zeleni kras. RRA Notranjskokraške regije je v dokumentih znamke in turistični strategiji območja opredelila ključne značilnosti destinacije, ki temeljijo na kraških naravnih pojavih in bogati kulturno-zgodovinski dediščini ter možnostih aktivnega preživljanja prostega časa v neokrnjeni naravi skozi vse leto.
Iz opisa območja izhaja, da so izbrane alpske ekosistemske storitve projekta na območju Primorsko-notranjske statistične regije zelo relevantne. Pitna voda in les sta pomembna naravna vira, ki poleg travišč kot najpomembnejše kmetijske rabe prostora predstavljata glavne oskrbovalne ekosistemske storitve območja. Iz ohranjenih gozdov in zalog vode pa izhajajo uravnalne sposobnosti ekosistemov, da zadržujejo erozijo prsti, filtrirajo onesnažila in skladiščijo CO2. Prav tako pa nudijo možnosti za rekreacijo na prostem in imajo za domačine kot obiskovalce simbolni pomen.

Primorsko-notranjska statistična regija in zadovoljstvo prebivalcev z življenjem.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |