PROJEKTI

PROJEKTI

LIFE STRŽEN

Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake

Akronim: LIFE STRŽEN

Trajanje projekta: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2022
Projekt se sofinancira iz LIFE Programa, številka projekta LIFE16 NAT/SI/000708. Celotna vrednost projekta je 3.863.248 € (prispevek Evropske komisije znaša 2.863.212 €, prispevek Ministrstva za okolje in prostor pa 745.000 €).

Spletna stran projekta: http://life.notranjski-park.si/sl/

Projektni blog: http://lifestrzen.blogspot.si/

Partnerji projekta:
• Notranjski regijski park,
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
• DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
• Zavod za ribištvo Slovenije in
• Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Sofinancerji projekta: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor

Cilji projekta:
• izboljšanje stanja prednostnega HT presihajoča jezera (HT 3180*) z renaturacijo struge Stržena;
• vzpostavitev mirne cone za bobnarico (Botaurus stellaris);
• zmanjšanje pritiska obiskovalcev z usmerjanjem obiska in ozaveščanjem ter
• prepoznavnost in podpora projekta med širšo javnostjo in ključnimi deležniki.

Načrtovane aktivnosti:
Osrednja aktivnost projekta je renaturacija struge potoka Stržen. Pozitivne učinke renaturacije pričakujemo na življenje ptic in rib, ki jim v vse bolj sušnih poletjih na Cerkniškem jezeru zmanjkuje prostora. Gre za priložnost, da bo obnovljeni vodotok Stržen Cerkniško jezero povrnil v stanje, kot je bilo, preden so ga ljudje izsušili z izvedbo izravnalnega kanala.
Velik poudarek v projektu je namenjen tudi oblikovanju ustrezne, »zelene« infrastrukture za obiskovanje Cerkniškega jezera. Zgrajene bodo opazovalnice za ptice, vstopna mesta za privezovanje čolnov in usmerjevalne poti v gozdovih ob Cerkniškem jezeru. Na ta način se bo domačinom in izletnikom ponudilo varno in ustrezno obiskovanje Cerkniškega jezera brez povzročanja škode v naravi in na zasebnih zemljiščih.
Projekt prinaša celo vrsto kulturnih dogodkov in prireditev, izobraževanj in usposabljanj za ljudi - domačine, turistične delavce, turistične vodnike itd.

Koordinator projekta na ZRSVN:
Gregor Danev, vodja OE Ljubljana
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2445352
E-mail: gregor.danev@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |