PROJEKTI

PROGRAM IN POROČILA

POROČANJE PO 17. ČLENU DIREKTIVE O HABITATIH

Države članice EU morajo po 17. členu Direktive o habitatih vsakih šest let izdelati poročilo o izvajanju ukrepov po tej direktivi. Poročilo vključuje predvsem informacije o ohranitvenih ukrepih iz prvega odstavka 6. člena, vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih tipov iz priloge I in vrst iz priloge II ter glavne rezultate spremljanja stanja iz 11. člena. Največji del poročila obsegajo ocene kazalcev stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov z vseh prilog Direktive na območju celotne države. Poročilo je potrebno oddati Evropski komisiji (DG Environment) , ki pri izvedbi poročanja in pripravi zbirnega poročila sodeluje z Evropsko okoljsko agencijo (EEA) in Evropskim tematskim centrom za biodiverziteto (ETC/BD).
V Sloveniji je za poročanje odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor, koordinator poročanja za vrste in habitatne tipe pa je Zavod RS za varstvo narave. Poročati je treba o 203 vrstah in 60 habitatnih tipih v dveh biogeografskih regijah.

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov: iz splošnega obrazca ter obrazcev za vrste in habitatne tipe. Poročanje poteka v elektronski obliki na spletni strani EIONET:http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/art17. Spletna stran je javno dostopna.

Podrobnejše informacije in vse dokumente Evropske komisije o tehničnih in strokovnih vidikih poročanja, vključno s priročnikom z razlago obrazcev in strokovnih pojmov, lahko najdete na: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal .
 

Evropska komisija pripravlja zbirno evropsko poročilo, ki bo obsegalo:
- skupno besedilo poročila z grafi in tabelami, prevedeno v vse jezike
- eno do dve strani povzetka za vsako državo (s statistiko o številu vrst/habitatnih tipov, ohranitvenih statusov ter kakovosti podatkov)
- tehnični del poročila v elektronski obliki na spletu (uporabniku prijazen dostop do obrazcev za posamezne vrste in habitatne tipe)
Poročilo bo predvidoma pripravljeno leta 2015.
VRSTE in HABITATNI TIPI – vsebinski del
Tabele z vsebino poročila za vrste in habitatne tipe so objavljene na:

Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih 2007

Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih 2013


Vsa dodatna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |