PROJEKTI

DOGODKI

Redna skupščina MedPAN v Tirani

Redna letna skupščina združenja MedPAN (združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – Mediterranean protected Areas network), Tirana, 28. 11. 2014
     
Upravljavci sredozemskih morskih zavarovanih območij, ki se v okviru mreže MedPAN povezujejo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, so leta 2008 tudi formalno ustanovili združenje (med ustanovnimi člani je tudi Zavod RS za varstvo narave), čigar cilji se neposredno navezujejo na mednarodno sprejeti cilj ohranjanja morske biotske raznorstnosti, tj. oblikovanje ekološko raprezentativne mreže učinkovito upravljanih zavarovanih območij (več o združenju na www.medpan.org).    

Tudi letošnja skupščina članov združenja MedPAN je bila organizirana neposredno za rednim letnim štiridnevnim izobraževanjem (delavnico) za upravljavce morskih zavarovanih območij, ki je potekalo od 24. do 27. novembra, prav tako v Tirani in ki se ga je ob finančni podpori združenja, udeležil tudi predstavnik KP Strunjan. Glavna tema delavnice so bila tokrat vprašanja, povezana z izvajanjem različnih oblik monitoringa, od fizikalnih in kemijskih parametrov ter stanja vrst in habitatnih tipov, do invazivnih vrst in vpliva človekovih dejavnosti. Veliko število udeležencev delavnice priča o izjemnem pomenu in zahtevnosti te ključne vsebine upravljanja morskih zavarovanih območij. 

V uvodnem del letne skupščine smo se seznanili s pristopnimi vlogami novih članov in partnerjev in njihovimi aktivnostmi v zvezi z morskimi zavarovanimi območji ter z delom upravnega odbora in sekretariata. Trenutno je v združenju poleg osmih ustanovnih članov še 50 članov in 36 partnerjev. Med člani združenja je že več let KP Strunjan, naše edino morsko zavarovano območje z upravljavcem, med partnerji pa je letošnjim letom tudi društvo Morigenos.

Osrednji del redne letne skupščine je bil namenjen aktivnostim, izvedenim v letu 2014 ter tistim načrtovanim za prihodnje leto. Vse so namenjene uresničevanju treh osnovnih področij delovanja združenja in sicer: oblikovanju mreže znanja, informacij, predvidevanj in ukrepanj na področju morskih zavarovanih območij (baze podatkov, protokoli spremljanja stanja, znanstvene publikacije ipd.), krepitvi delovanja združenja in sodelovanja s člani in partnerji (sklad za male projekte, vsakoletne delavnice in izmenjave idr.) ter utrjevanju vloge  in prepoznavnosti združenja. V zvezi z navedenim velja poudariti izjemno intenzivnost aktivnosti, uspešnost dosedanjih razpisov za male projekte, (med dobitniki finančne pomoči je letos tudi KP Strunjan za projekt na temo ribištva in sodelovanja ribičev pri spremljanju stanja ribjih vrst v NR Strunjan) in nedvomno prepoznavnost združenja v sredozemskem prostoru, v organih EU in širše, vključno z tesnim sodelovanjem s sekretariatom Konvencije o biotski raznovrstnosti. Predstavljeno je bilo tudi delo posameznih delovnih skupin združenja, s poudarkom na novo oblikovani skupini na temo malega priobalnega ribolova ter podane informacije o srečanjih znanstvenega sveta in svetovalnega odbora. Precej pozornosti smo namenili tudi ustanavljanju oz. oblikovanju skrbniškega sklada za sredozemska morska zavarovana območja. Kneževina Monako je skupaj s Francijo in Tunizijo namreč »posvojila« zamisel, ki jo je razvilo združenje MedPAN, o oblikovanju finančnega mehanizma, ki bi omogočal trajno finančno pomoč sredozemskim morskim zavarovanim območjem in pridobila med tem tudi podporo nekaterih sredozemskih držav. Predvideno je, da naj bi skrbniški sklad postal operativen v letu 2016.

V zaključnem delu skupščine smo udeleženci soglasno sprejeli delno finančno poročilo za leto 2014 ter finančni načrt za 2015, ki znaša 1.080.479,00 €. Tko kot dosedaj ostajajo glavni podporniki združenja fundacija MAVA, francoski okoljski sklad, Fundacija Albert II iz Monaka ter francoska agencija za zavarovana območja. Slaba tretjina sredstev je namenjena delovanju sekretariata, vsa ostala sredstva pa so namenjena posredno ali neposredno morskim zavarovanim območjem, bodisi preko sklada za male projekte bodisi skozi organizacijo strokovnih srečanj ter oblikovanje upravljavskih orodij in usmeritev. Zavod RS za varstvo narave ostaja še naprej član upravnega in izvršnega odbora ter tajnik združenja.

Več informacij o konferenci

 

08.12.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |