PROJEKTI

DOGODKI

Na Svetem Nikolaju pri Ankaranu smo odstranili tujerodne invazivne vrste

Po dveh letih premora smo ponovno izvedli čiščenje slanega travnika na Svetem Nikolaju pri Ankaranu.  Odstranili smo zarast, ki prerašča travnik, še posebej invazivne tujerodne vrste.

Slani travnik, edini tovrstni v Sloveniji, je bogat v svojem rastlinskem sestoju, kjer poleg obmorskega ločja uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki ju v Sloveniji najdemo samo na tem mestu. Slani travnik je vključen v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora.

Zavod RS za varstvo narave že skoraj desetletje ureja območje slanega travnika. Na temu območju smo leta 2006 postavili leseno pešpot, ki omogoča ogled območja, ne da bi se travnik poškodoval. Več let zapored izvajamo tudi akcije odstranjevanja zarasti na travniku – tako ročno, s škarjami, kot strojno – košnja in mulčenje. Najbolj primeren čas za te aktivnosti je zimski čas, ko narava počiva. Tako pri odstranjevanju netravniških vrst (robida, poganjki dreves in grmovnic),  ne poškodujemo redkih slanoljubnih rastlinah.

Od leta 2011 čiščenje izvajamo strojno, s pomočjo DOPPS, ki upravlja naravni rezervat Škocjanski zatok. Travnik je sedaj mnogo manj obremenjen z invazivnimi rastlinami, med katerimi ga je najbolj ogrožala amorfa. Amorfo smo v letu 2011 večinoma strojno izkopali, kasneje pa obvladovali z rednim mulčanjem. Mulčanje preprečuje tudi razrast drugih, bolj konkurenčnih rastlin, npr. trstičja in omogoči redkim rastlinam, da se obdržijo. V letu 2012 smo večjo pozornost namenili prodiranju gozdnih vrst iz severne strani na travnik, tako da smo mlade primerke dreves ostrolistnega jesena odstranjevali z motorno žago, letos pa smo se bolj posvetili vzhodnemu delu – proti Sv. Katarini, kjer je zaradi razraslega trstičja obmorski lan slabše uspeval. Predvidevamo, da se bo z vzpostavitvijo zanj boljših ekoloških razmer razširil in zacvetel tudi na tem delu travnika.

Zlato rumena podoba travnika v času cvetenja je dokaz, da so večletna prizadevanja za ohranitev travnika že obrodila sadove. V lanskem letu je Mestna občina Koper pristopila k obnovi že nekoliko poškodovanih delov lesen pešpoti, ki poteka nad travnikom, zato območje služi kot učilnica v naravi.

23.01.2015

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |