PROJEKTI

DOGODKI

Številni dogodki ob majskih okoljskih dnevih

Obeležili smo tri pomembnejše okoljske dni: dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Na Zavodu RS za varstvo narave smo pripravili številne dogodke:

20. maja 2016 - Praznovanje 20 obletnice razglasitve Krajinskega parka Kum, tudi enega od projektnih podobmočij projekta LIFE TO GRASSLANDS. Prizadevanja za varstvo narave so se na območju začela  že pred dvajsetimi leti z zavarovanjem  tega območja kot krajinskega parka ter nadaljevala do zadnjih z opredelitvijo območja kot dela omrežja Nature 2000. Ta prizadevanja smo v lanskem letu nadgradili še s projektom LIFE TO GRASSLANDS, s katerim smo zagotovili sredstva za ohranjanje suhih travišč na štirih območjih Natura 2000. Na tem območju smo na ogled postavili razstavo fotografij Matevža Lenarčiča z naslovom »Alpe, kot jih vidijo ptice«

Več informacij ter program dogodka v vabilu in gradivu za medije.  

 


Otvoritev učne poti Rakov Škocjan in prostovoljna delovna akcija (21. maj in 28. maj 2016)

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino Cerknica in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zavarovanem območju Rakov Škocjan obnovil naravoslovno učno pot ter odpravljal posledice žledoloma leta 2014. Na otvoritvenem dogodku smo predstavili sodelovanje med institucijami, potek dosedanjega dela in predvideno nadaljevanje aktivnosti v zavarovanem območju narave.

Dogodek je potekal 21. maja 2016 pred Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Rak. Več informacij v vabilu in sporočilu za medije.

Prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu pa je potekala v soboto, 28. maja 2016.Več informacij v vabilu. Čistili smo kotanjo ob izviru Prunkovca, mimo katerega bo vodila razširjena učna pot. Odstranjevali smo podrto in požagano vejevje, ki so bili tudi zmleti v sekance - z njimi je posuta tudi učna pot.

12.05.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |