PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Predstavitve na posvetu

06.12.2011

1. Nadomestni habitati v slovenskem sistemu ohranjanja narave - J. Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor

2. Ali je naravo res mogoče ustvariti na novo? - K. Gabrovšek, Zavod RS za varstvo narave

3. Nadomestni habitat - omilitveni ali izravnalni ukrep? - T. Klemenčič, M. Kačičnik Jančar, Zavod RS za varstvo narave

4. Evropska sodna praksa - A. Slameršek, Zavod RS za varstvo narave

5. Tuja praksa z določanjem meje med bistvenim in nebistvenim ukrepom - T. Klemenčič, Zavod RS za varstvo narave

6. Načrtovanje nadomestnih habitatov v praksi - K. Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore

7. Izboljšanje stanja obstoječih habitatov kot omilitveni ukrep - T. Jančar, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

8. Izkušnje z izvedbo nadomestnih habitatov - S. Kaligarič, Zavod RS za varstvo narave

9. Nadomestni habitati v zavarovanih območjih - V. Juran, Zavod RS za varstvo narave

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |