PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Predstavitve

13.11.2013

PREDSTAVITVE 

Stanje evropsko pomembnih območij, vrst in habitatnih tipov   - mag. Matej Petkovšek, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – gozdarstvo - Špela Habič, ZGS, Tadej Kogovšek, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – kmetijstvo - mag. Mateja Žvikart, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 –  vode in ribištvo - dr. Darja Stanič Racman, MKO; Miha Naglič, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – varstvo narave in horizontalni ukrepi - Andrej Bibič, MKO; Gregor Danev, ZRSVN

Priprava varstvenih ciljev za Program upravljanja 2014-2020 - mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN

POSTERJI

- Stanje ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov - mag. Matej Petkovšek, ZRSVN

- Vodnogospodarski posegi v strugi reke Drave  - Simona Kaligarič, ZRSVN

- Prizadevanja za ohranitev velikonočnice (Pulsatilla grandis) na Boletini - Tanja Košar, Gregor Kalan; ZRSVN

- Zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka na odsekih odvzemov vode za ribogojnice - Nataša Smolar-Žvanut, Sabina Blumauer, Iztok Kavčič - Inštitut za vode RS

- Travniški sadovnjaki v Kozjanskem parku - Kozjanski regijski park

- Izgoba travniških površin na Ljubljanskem barju  - KP Ljubljansko barje

- Natura 2000 v KP Goričko - KP Goričko

- Izvajanje ukrepov v biodiverzitetno vrednejših gozdovih   - Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec

- Ohranjanje divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v dinarskih gozdovih - dr. Miran Čas, mag. Živan Veselič, dr. Andrej Kobler, dr. Tomaž Šturm (Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije)

- Sonaravno urejanje površinskih voda - Inštitut za vode Republike Slovenije

- Lesena kašta ali kranjska stena - Dobra praksa sonaravnega urejanja voda - Inštitut za vode Republike Slovenije

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |