Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Delovanje Zavoda RS za varstvo narave  

Naloge, ki jih opravlja Zavod, so opredeljene z Zakonom o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.22/03).

Ključne naloge zavoda, pomembne za ohranjanje narave in sestavin biotske raznovrstnosti, so:

  • zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih
  • evidentiranje in vrednotenje delov narave,
  • upravljanje baz podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti:
  • spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
  • pripravljanje strokovnih predlogov ukrepov varstva naravnih vrednot in sestavin biotske raznovrstnosti,
  • pripravljanje naravovarstvenih smernic,
  • dajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave,
  • nudenje strokovne pomoči lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih,
  • skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Zavod je imenovan za strokovni organ Republike Slovenije za izvajanje mednarodne konvencije CITES.

V letu 2003 je Zavod prijavil samostojen projekt Evropske unije LIFE III - Narava z naslovom “NATURA 2000 in Slovenia - management models and information system”. Projekti iz sklopa LIFE so namenjeni oplemenitenju naravovarstvene zakonodaje Evropske skupnosti (ptičja direktiva 79/409/EEC, direktiva o habitatih 92/43/EEC) ter vzpostavitvi območij NATURA 2000 z namenom ohranjanja evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Zgoščena predstavitev - poster (letna skupščina Eurosite, september 2004 na Poljskem)

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |